สนร. เยอรมนี เข้าร่วมงาน Sprachtandem โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฮุมโบลท์แห่งเบอร์ลิน และ ส.น.ท.ย.

         เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้เข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (Sprachtandem) ระหว่างนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนักศึกษาชาวเยอรมันที่กำลังศึกษาภาษาไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์แห่งเบอร์ลิน และสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.)

         โครงการ Sprachtandem เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้จับคู่เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการฝึกทักษะทางภาษาผ่านการสนทนากับเจ้าของภาษา โดยในโครงการนี้มีนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑ คน นักศึกษาชาวเยอรมัน จำนวน ๑๘ คน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคู่จะต้องนัดพบกันอย่างน้อย ๘ ครั้ง ภายในเวลา ๕ เดือน หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแต่ละคนได้นำเสนอประสบการณ์เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของตน แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ

         ในโอกาสนี้อทศ. นิสราฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวเปิดงาน สรุปใจความได้ว่า ในยุคของโลกไร้พรมแดนคนที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าผู้อื่น การจัดโครงการ Sprachtandem เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันที่จะได้มาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาของกันและกัน ซึ่งการเรียนภาษาให้ประสบความสำเร็จนักศึกษาควรจะมีปัจจัย ๔ อย่างด้วยกัน คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา การหัดฟังการไม่กลัวที่จะพูด และการเปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยฮุมโบลท์แห่งเบอร์ลิน และคณะกรรมการ ส.น.ท.ย. ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยหวังว่านักศึกษาทุกคนจะได้ใช้เวลาให้เต็มที่เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งกันและกัน