สนร. เยอรมนี ประชุมและติดตามดูแลนักเรียนทุน พสวท. และ ทุนโอลิมปิกวิชาการ และร่วมประชุมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2562 (The Association of Thai Professionals in European Region) ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี)
นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมเจ้าหน้าที่การศึกษา ได้แก่ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม นายอรรถวุฒิ ตรีวรานนท์ และ น.ส. พัดชา รัญตะเสวี เข้าร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. น.ส. นวรัตน์ อินทุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการ นางวราภรณ์ ต. วัฒนผล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา และ น.ส. นัญวงศ์ วิจิตรรัฐกานต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนานาชาติ เพื่อปรึกษาหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาและติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนทุน พสวท. รายบุคคล ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองดุสเซลดอร์ฟ

ในการนี้ คณะได้รับการต้อนรับจาก Ms. Sigrid Axt หัวหน้าแผนกหลักสูตรและการประเมินผลของสถาบันเกอเธ่ ได้ให้การต้อนรับ แนะนำสถาบัน พร้อมนำชมสถาบันซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย พร้อมอุปกรณ์การเรียนหลัก กระดาน smart board ที่ทันสมัยติดตั้งในทุกห้องเรียน และห้องสมุดดิจิทัล และรู้สึกยินดีที่รัฐบาลไทยมีการจัดการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ต่อมา สนร. เยอรมนี ได้ประชุมหารือกับคณะ สสวท. ในประเด็นต่างๆ เรื่องแนวทางการให้ทุนการศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่พบในการศึกษาของนักเรียนทุนในเยอรมนี รวมถึงแนวทางการจัดส่งเงินทุนและทำประกันสุขภาพให้นักเรียนทุน ในภาคบ่ายได้ประชุมกับนักเรียนทุน พสวท. จำนวน 9 คน โดย นทร. ทุกคนได้รายงานถึงความคืบหน้าในการศึกษา การใช้ชีวิตทำงานวิจัยในเยอรมนี การปรับตัวเข้ากับสังคมชาวเยอรมัน และคณะ สสวท. ได้ฝากให้นักเรียนทุกท่านมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาให้สำเร็จการศึกษาลุล่วงด้วยดี และใช้เวลาระหว่างศึกษาในต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แถวหน้า รูปจากซ้ายไปขวา นายกันตภณ ดำมินเสก (เติ้ล) ศึกษาระดับ ป.เอก นายศุภวรรต ทิพยรัตน์ (เจ) ระดับ ป. โท นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา (เคนโด้) ระดับ ป. เอก นางวราภรณ์ ต. วัฒนผล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา สสวท. ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร. เยอรมนี นายธนกร วงษ์ลคร (แมน) ระดับ ป. เอก  นายธราเทพ เปลี่ยนบำรุง (แมกซ์) ระดับ ป. โท และนายชัยยศ กำธรเจริญ (ไนซ์) ระดับ ป. เอก

แถวหลัง รูปจากซ้ายไปขวา นายพีระ สีมาขจร (เบน) ระดับ ป. โท นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ (ก้อง) ระดับ ป. โท น.ส. นวรัตน์ อินทุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. น.ส. อรรัตน์ จินต์แสวง (เตย) ระดับ ป. เอก เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี และน.ส. นัญวงศ์ วิจิตรรัฐกานต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนานาชาติ สสวท.

ต่อมาระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2562 สนร. เยอรมนีได้เข้าร่วมสรุปรายงานการเข้าร่วม เข้าร่วมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 (The Association of Thai Professionals in European Region: ATPER) ในหัวข้อเรื่อง “Applied Research and Innovation for Thailand 4.0” ณ โรงแรม Cortyard Düsseldorf Seestern เมืองดุสเซลดอร์ฟ ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 75 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้แก่  1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง และ น.ส. ลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 2) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำโดย ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต 3) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลล์ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา 4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำโดย ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ 5) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ 6) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 7) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ดร. รัชนี วัฒนวิศษฏพร ผู้อำนวยการ  9) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ. ดร. ประสาทพร สมิตะมาน 10) สถาบันวิทยสิริเมธี นำโดย ศ. ดร. ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ และภาคเอกชนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองประธาน และมีนักเรียนทุนรัฐบาลจำนวน 10 คน เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเป้าหลายหลักเป็นสื่อกลางให้นักวิชาชีพ นักวิชาการ และนักศึกษาไทยในยุโรปและของไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและนำวิชาความรู้ ประสบการณ์การทำงานวิจัย การทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่สังคมไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจเผยแพร่องค์ความรู้สู่ไทย เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ตอบโจทย์นโยบายของประเทศไทย โดยเน้นประเด็นนำเสนอและอภิปรายแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์สมัยใหม่

รูปจากซ้ายไปขวา นางวราภรณ์ ต. วัฒนผล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา สสวท. น.ส. นวรัตน์ อินทุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงาน วท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง อว. ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร. เยอรมนี และคู่สมรสของ ดร. มาณพฯ

ในการนี้ ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้กล่าวชื่นชม ATPER ในฐานะนักวิชาชีพหลากหลายสาขาร่วมพลังจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมของเยอรมนีและไทย แม้กระทั่งการต่างประเทศในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นการทูตวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้ต่อไป ตัวอย่างเห็นได้จากประเทศเยอรมนีซึ่งตั้งนิคมนักวิจัย ประกอบด้วยสถาบันวิจัยสาขาต่างๆ และให้ทุนสนับสนุนเพื่อดึงดูดนักวิจัยฝีมือดีจากทั่วโลกมาทำวิจัยในเยอรมนี เพื่อช่วยสร้างนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม จนถึงช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งนักวิจัยในกลุ่ม ATPER จะเป็น Game changer ให้กับประเทศไทย และเป็นกำลังสำคัญให้การขับเคลื่อนการทูตแนวใหม่นี้เกิดขึ้นได้ระหว่างประเทศไทยและประเทศในยุโรป อยากให้นักวิจัยกลุ่มนี้รักษาเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับภาคเอกชนและภาครัฐให้เข้มแข็งต่อไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่ชาติบ้านเมือง และขยายเครือข่ายไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป ในลำดับต่อไป ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  กรุงบรัสเซลล์ มีพันธกิจสำคัญในการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทย นอกจากงานประชุมนี้แล้ว ยังเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มสมาคมวิชาชีพชาวไทยหรือสมาคมนักเรียนไทยในยุโรปอื่นๆ โดยปัจจุบันพยายามผลักดันเพื่อให้นักวิจัยไทยสมัครเข้ามารับทุน คือโครงการ Horizon 2020 คือโครงการที่ให้นักวิจัยทั่วโลกประกวดโครงงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสหภาพยุโรป ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวเสริมว่า เครือข่ายงานและนักวิจัยให้เป็นหนึ่งเดียวคือเป้าหมายสำคัญของประเทศ อันเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อปรับนโยบายด้านวิจัยของประเทศไทย มิให้โครงสร้างระบบราชการเกิดหน่วยงานที่ดูแลด้านการวิจัยซ้ำซ้อนกันในหลายกระทรวง รัฐบาลจึงได้ตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมาโดยรวมเอาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้าด้วยกัน ซึ่งในขั้นตอนการตรากฎหมายใหม่เพื่อรองรับกระทรวงใหม่นี้ จะคลายปมปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ หน่วยงานใหม่นี้จะเป็นผู้สร้างฐานข้อมูลการวิจัยกลางซึ่งมีข้อมูลจากทุกหน่วยงานรวมกัน เพื่อส่งเสริมการวิจัยของไทยให้ก้าวหน้าขึ้น รวมถึงจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานเอกชนอื่นมาเป็นผู้ให้ทุนวิจัยเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมที่สังคมต้องการได้

พร้อมนี้ ATPER ได้คัดเลือกให้นักวิชาการและนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 15 คน ที่ทำงานและศึกษาในยุโรปได้เสนอผลงานโปสเตอร์ของตน ในประเด็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์สมัยใหม่ พร้อมจัดให้มีอภิปราย โดย น.ส. สุพรรณิกา พุทธชาลี กำลังศึกษาสาขาวิชาสัตยแพทย์ ณ Freie Universität Berlin ข้าราชการลาศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ในการนำเสนอเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมขาม้าส่วนปลายจำลองเพื่อทดแทนการใช้งานในม้าที่มีชีวิตหรือซาก”

รูปจากซ้ายไปขวา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร. เยอรมนี และ น.ส. สุพรรณิกา พุทธชาลี

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ATPER ได้เชิญวิทยากรพิเศษจากประเทศไทย รศ. ดร. ประสาทพร สมิตะมาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีอันเกิดจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานการปฏิบัติบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังได้พระราชทานแนวปฏิบัติด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรดียิ่งขึ้น โดยที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอ โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาทางการเกษตรได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่นำมาใช้เพื่อการผลิตต้นพืชปลอดโรค ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตและพัฒนาพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรค นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ยังได้นำไปใช้เพื่อการพัฒนาในหลายประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา เลโซโท ชิลี ตองกา ฟิจิ และศรีลังกา เป็นต้น

ในช่วงสุดท้าย ATPER ได้นำเสนอหัวข้อด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในโลกอนาคต แนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เส้นทางการศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรมและต่อยอดความรู้ในยุคโลกดิจิทัลในประเทศยุโรปที่มีความเข้มแข็งในงานวิชาการ งานวิจัยที่ปรับใช้ได้จริง ได้แก่ 1) หัวข้อเรื่อง “Relationship between Industries, Research Institutes and Universities in Germany” นำเสนอโดย นางสาวสิริลักษณ์ ภูมิรัตน 2) “Smart City and Business Partner Research” นำเสนอโดย ดร. วีระพล เพชรานนท์ และ 3) “Robotics & Automation: Research & Direction for Thailand 4.0” นำเสนอโดย ศ. ดร. ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป และได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหลักคือ อว. และสำนักงาน วท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ATPER ตลอด และยินดีเป็นสื่อกลางในการแลกถ่ายทอดองค์ความรู้จากยุโรปสู่ไทยตามแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย และยินดีเปิดรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายสำหรับกิจกรรมในอนาคตของ ATPER

ในโอกาสอันดีนี้ นอกจาก สนร. เยอรมนี ได้พบปะกับหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุน โดยเฉพาะการประชุมแลกเปลี่ยนหารือกับ สสวท. โดยตรง ก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการดูแลนักเรียนทุนรอบด้าน หน่วยงานเจ้าของทุนเข้าใจสภาพการศึกษาของนักเรียนทุนมากขึ้น และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้การทำงานราบรื่นด้วยดี และมุ่งให้นักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายและเป็นไปตามกรอบทุน ยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาไทยในประเทศเยอรมนี รู้จักเครือข่ายอดีตนักศึกษาไทยที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศเยอรมนีและในกลุ่มประเทศยุโรป และสหราชอาณาจักร และปัจจุบันทำงานในประเทศเหล่านี้ และมีเป้าประสงค์ที่จะเป็นตัวกลางในการเปิดโลกวิชาการในยุโรปสู่ไทย ให้ความร่วมมือในการนำเสนอความรู้ผ่านรูปแบบการจัดสัมมนา อบรมต่างๆ ให้แก่สถาบันการศึกษาและการวิจัยของไทยต่อไป