สนร. เยอรมนี ประชุมออนไลน์นักเรียนทุนรัฐบาล ผ่านระบบ ZOOM

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) และมาตราการเฝ้าระวังต่างๆ ของภาครัฐในประเทศเยอรมนี และเพื่อสวัสดิภาพของนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ทุกคนเป็นสำคัญ  สนร. เยอรมนี จึงปรับแผนการเดินทางไปเยี่ยมเยียน นทร. ในแคว้นต่างๆ ผ่านการประชุมออนไลน์

ในช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2563 สนร. เยอรมนี ได้จัดประชุมออนไลน์ เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้า ปัญหารวมถึงอุปสรรคในการศึกษาของ นทร. จำนวน 4 ครั้ง โดยประชุมกับ นทร. ที่ศึกษาในแคว้นนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประชุมกับ นทร. ที่ศึกษาในแคว้นบาวาเรีย (Bayern) จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และประชุมกับ นทร. ที่ศึกษาในแคว้นฮัมบวร์ก (Hamburg) และแคว้นชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein) จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มี นทร. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 คน

อทศ. นิสราฯ ยินดีที่ นทร. ทุกคนเข้ามาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน และดีใจที่ได้พบปะพูดคุยกันทางออนไลน์แทนการพบกันเช่นที่เคยปฏิบัติมา โดยได้แสดงความห่วงใย นทร. ที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันและการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงต้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว และ สนร. เยอรมนี เข้าใจดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแผนการศึกษาในทุกระดับการศึกษา และเข้าใจถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ให้ นทร. รายงานสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา และหากมีประเด็นคำถามให้สอบถามได้ สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้

นทร. ที่ศึกษาในแคว้นนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen)

ด้านการใช้ชีวิตความอยู่ นทร. สามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตหรือภาวะปกติใหม่ (new normal) ในช่วงต้นของการแพร่ระบาดอาจประสบปัญหาข้าวของเครื่องใช้ขาดแคลน หากในปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่สังเกตได้ว่าข้าวของมีราคาแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าเช่าที่พักในเมืองใหญ่ อาทิเช่น เมืองมิวนิก เมืองฮัมบวร์ก เป็นต้น นักเรียนทุนในระดับปริญญาเอกจะไม่ได้สิทธิการเช่าห้องในหอพักมหาวิทยาลัย จึงแก้ปัญหาด้วยการเช่าห้องพักแถบชานเมืองและเดินทางไปมหาวิทยาลัยโดยขี่จักรยาน สำหรับเรื่องอาหารการกิน นทร. ทำอาหารทานเองเพื่อสุขอนามัย นอกจากนี้ นทร. บางคนที่มีความจำเป็นต้องต่อบัตรพำนัก (วีซ่า) ต้องใช้เวลาดำเนินการ เนื่องจากกองต่างด้าวประจำเมืองต่างๆ ได้เปิดให้บริการเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ และให้บริการได้ไม่เต็มที่ ในภาพรวม นทร. เห็นว่า แคว้นและรัฐบาลออกมาตรการควบคุมสถานการณ์และการเฝ้าระวังได้ดี ทำให้รู้สึกปลอดภัยในการเดินทางออกไปยังที่ต่างๆ

นทร. ที่ศึกษาในแคว้นบาวาเรีย (Bayern)

ด้านการศึกษา นทร. ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมาย สาขาวิชาอักษรศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่อยู่ระหว่างการเขียนบทความวิชาการต่างๆ ประสบปัญหามากในการเข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของแคว้น รวมถึงห้องสมุดเฉพาะด้าน ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยในปัจจุบันยังคงให้บริการได้อย่างมีข้อจำกัด เป็นการจองหนังสือออนไลน์และเดินทางไปรับหนังสือในช่วงเวลาจำกัด นอกจากนั้นในช่วงต้นและช่วงการระบาดของโรคฯ อย่างรุนแรง ทำให้มหาวิทยาลัยได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติ ส่งผลให้ นทร. ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ต้องศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยในขณะนี้ ได้ผ่อนคลายให้ นทร. เข้าไปศึกษาวิจัยได้ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดของแคว้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้มีการเว้นระยะห่าง การจัดตารางการเข้าห้องทำงานหรือห้องปฏิบัติการวิจัย และการประชุมติดต่ออาจารย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในปัจจุบันสามารถเข้าสอบได้ตามปกติแล้ว สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูหนาว 2563/2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งผ่านระบบออนไลน์ และศึกษาในห้องเรียนแบบปกติ (แบบรักษาระยะห่าง) ผสมผสานกัน รวมถึงการให้เข้าห้องปฏิบัติการวิจัย ตามความจำเป็นในแต่ละรายวิชา

นทร. ที่ศึกษาในแคว้นฮัมบวร์ก (Hamburg) และแคว้นชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein)

นทร. สอบถามแนวทางการจัดการของสำนักงาน ก.พ. เรื่องผลกระทบของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ต่อการจัดการดูแล นทร. และการพิจารณาขยายเวลาทุน โดย อทศ. นิสราฯ แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ตระหนักในข้อนี้ดี และได้ติดตามสอบถามข้อมูลผ่าน สนร. เยอรมนี อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สนร. เยอรมนี จึงขอความร่วมมือ นทร. ทุกคนให้แจ้ง สนร. เยอรมนี ทราบทันที เมื่อมีอุปสรรคปัญหาต่างๆ เพื่อจะได้ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ต่อไป

ท้ายนี้ อทศ. นิสราฯ ได้ย้ำถึงความห่วงใยต่อ นทร. ทุกคนในภาวะโรคระบาด และอวยพรให้ นทร. ทุกคนศึกษาสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากโรคระบาด และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในภาวะวิถีใหม่นี้ได้เป็นอย่างดี