สนร. เยอรมนี ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (Zoom Video Conference)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ต้องยกเลิกการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2563ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา และไม่สามารถเดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ตามเมืองที่ศึกษาได้ตามที่เคยปฏิบัติ อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมพี่ๆ เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของ นทร. ทุกท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Video Conference) ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. สนร. เยอรมนี ได้จัดประชุม นทร. ครั้งที่ 1  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Video Conference) โดย อทศ. นิสราฯ ได้กล่าวทักทายพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี กับ นทร. ที่เข้าประชุมออนไลน์ทุกท่าน และกล่าวต้อนรับนักเรียนทุนทุกคนและรู้สึกดีใจที่ นทร. เข้าประชุมในครั้งนี้ แล้วเปิดโอกาสให้ นทร. รายใหม่ได้แนะนำตัวกับพี่ๆ ต่อจากนั้นได้สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการ เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของแคว้นและของสถานศึกษา โดย นทร. คงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการปรุงอาหารเองมากขึ้น ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยปฏิบัติตนตามมาตรการของแคว้นในการเดินทางในเมืองที่พักอาศัย ใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเอง อุปสรรคในการศึกษาในระดับปริญญาเอกเรื่องไม่สามารถเดินทางไปเข้าห้องสมุดเพื่อทำงานค้นคว้าได้ตามปกติ พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 (SoSe 2020) รวมถึงสถาบันภาษาเกอเธ่ (Goethe-Institut) นทร. จึงขาดการพบปะพูดคุยกับอาจารย์กับเพื่อนร่วมศึกษา และบางรายประสบปัญหาด้านเทคนิคบ้างระหว่างเข้าสัมมนา หากสามารถแก้ไขและปรับตัวได้ตามสถานการณ์

ในลำดับถัดไป อทศ. นิสราฯ ได้ประกาศรางวัลนักเรียนทุนผู้เขียนรายงานการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ น.ส. สุธีรา สัตยพันธ์ (เต๋า) นทร. ก.พ. ระดับปริญญาเอก สัณหณัฐ ดีสมุทร (พีเค) นทร. อว. (ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ระดับปริญญาโท และ น.ส. สิริกร สถิตย์รัตนชีวิน (เฟิน) นทร. อว. (ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ระดับเตรียมภาษา และสำหรับรางวัลขวัญใจ สนร. ประจำปี 2563 ผู้มีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือ สนร. เยอรมนี และพี่ๆ น้องๆ นักเรียนทุนมาโดยตลอด ได้แก่ นายพรเทพ สุคนธ์วิมลมาลย์ (เคี้ยง) นทร. อว. (ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ระดับปริญญาเอก โดย สนร. เยอรมนี จะจัดส่งรางวัลกระเป๋าเป้ให้ นทร. ที่ได้รางวัลทั้ง 4 ท่าน ทางไปรษณีย์ต่อไป

ในช่วง สนร. เยอรมนี ตอบคำถาม นทร. ได้แสดงความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษานี้ ซึ่งอาจส่งผลให้ความคืบหน้าในการศึกษาไม่เหมือนการศึกษาในภาคเรียนปกติ อทศ. นิสราฯ ได้ชี้แจงว่า สนร. เยอรมนี ตระหนักและรับทราบปัญหาอุปสรรคที่ นทร. กล่าวถึง จึงเป็นที่มาของการขอความร่วมมือ นทร. ทุกท่านในการกรอกแบบสำรวแผนการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 นี้ เพื่อจะได้สรุปและเสนอแนะแนวทางการดูแลและจัดการการศึกษาให้ สำนักงาน ก.พ. รับทราบต่อไป

ก่อนปิดการประชุท อทศ. นิสราฯ กล่าวอวยพรขอให้ศึกษาลุล่วงในการศึกษาด้วยดี และขอให้สุขภาพแข็งแรงและรอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สนร. เยอรมนี เป็นกำลังให้ นทร. ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยดี