“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ” สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก (Universität Leipzig)

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของภาษาต่างเทศในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเยอรมนี จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยไลพ์ซิก ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก เมืองไลพ์ซิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศระดับสูง (C1) ในการนำไปปรับใช้ในการเขียนบทความงานวิชาการ งานปริญญานิพนธ์ การนำเสนอผลงานปากเปล่า รวมถึงการอภิปรายในกลุ่มเพื่อนนักวิจัย กับอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนนักวิชาการในแวดวง โดยวิทยากร จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ Dr. Irina Amelung  Ms. Ulrike Trebesius  Ms. Mary Waltie และ Dr. Pia Lappalainen เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในเยอรมนี กิจกรรมในครั้งนี้มี นทร. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน แบ่งออกเป็น นักเรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยจำนวน ๓ คน ระดับปริญญาโทจำนวน ๑๐ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๑๘ คน

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) กล่าวเปิดงานและต้อนรับ นทร. ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ และกล่าวว่า สนร. เยอรมนี เห็นความตั้งใจของ นทร. ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางภาษา จึงขอให้เก็บเกี่ยวความรู้ และการฝึกทักษะผ่านกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนจากวิทยากรอย่างเต็มที่ และมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยไลพ์ซิก

 

ในภาคบ่ายถึงภาคเย็น นทร. ได้เข้าทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดกลุ่มการเรียนการสอนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม มุ่งเน้นให้ นทร. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีโอกาสได้ซักถาม ฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการหรือการอภิปราย และได้รับทราบข้อมูลตอบกลับจากวิทยากรเป็นรายบุคคลได้ โดยเริ่มเนื้อหาจากการศึกษารูปแบบและตัวอย่างการใช้ภาษาจากบริบทงานวิชาการ เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาต่างชาติ

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยากรนำเสนอรูปแบบการนำเสนอตัวอย่างพร้อมแนะนำแนวทางการผลิตผลงานวิชาการในภาษาต่างประเทศ และจัดกิจกรรมให้ นทร. ได้ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น โดยจำลองสถานการณ์กิจกรรมต่างๆ ในบริบทของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในรูปแบบงานกลุ่ม งานคู่ และงานเดี่ยว อาทิเช่น การฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการเพื่อดึงดูดผู้อ่านและสื่อความตรงประเด็น การอภิปรายปากเปล่าเพื่อให้แนวคิดหรือข้อเสนอแนะเป็นที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือในบริบทงานวิชาการ ตลอดจนในภาคบ่ายได้จัดชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ นทร. โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของ นทร. แต่ละคน เพื่อจะได้นำไปพัฒนาตนเองต่อไป

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยากรได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาษาสู่เส้นทางความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอผลงานทั้งในแวดวงวิชาการทั่วไปและในกลุ่มวิชาการในสาขาที่ศึกษาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ การสรุปประเมินและการเปิดประเด็นการอภิปราย ต่อจากนั้นเปิดโอกาสให้ นทร. เตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอผลงานตามหัวข้อเรื่องที่ศึกษาหรืออยู่ในความสนใจของแต่ละคน ต่อเนื่องกับการเรียนรู้การประเมินผ่านแบบประเมินมาตรฐาน โดย นทร. ด้วยกัน และจากวิทยากรในแต่ละช่วงกิจกรรม

ช่วงสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทางมหาวิทยาลัยได้มอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจแก่ นทร. พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

สนร. เยอรมนี มุ่งหวังว่า นอกจาก นทร. จะได้รับความรู้ ได้เพิ่มทักษะทางภาษาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้แล้ว จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ นทร. ทุกคนได้แนวทางเรียนรู้การฝึกพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง และนำไปปรับใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป สุดท้ายนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นทร. ทุกคนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาและสื่อสารเป็นผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย และมีความสุขในการใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างแดนจนสำเร็จการศึกษา