การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส. มณีรัตน บุญฉิม ได้จัดประชุมติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) จำนวน 9 คน ซึ่งเป็น นทร. ในระดับภาษา จำนวน 3 คน ศึกษา ณ สถาบันเกอเธ่ สาขากรุงเบอร์ลิน (Goethe-Institut Berlin) นทร. ในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน และปริญญาเอก จำนวน 3 คน ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งสามแห่งของกรุงเบอร์ลิน ได้แก่ มหาวิทยาลัย Freie Universität Berlin (FU Berlin) มหาวิทยาลัย Humboldt Universität zu Berlin (HU Berlin) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technische Universität Berlin (TU Berlin)

– รูปจากซ้ายไปขวา : น.ส. นัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์) ระดับเตรียมภาษา น.ส. ทิชากร สิงห์โต (บีม) ระดับภาษา นายพีรดนย์ ตันติธีรวิทย์ (ดนย์) ระดับเตรียมภาษา นทร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) น.ส. ญาดา ดวงนำสว่าง ระดับปริญญาเอก นทร. อว. (ด้านการอุดมศึกษา) นายฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร (ไจอี้) ระดับปริญญาตรี  นทร. อว. (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และนายรชต แจ่มเมือง (บอส) ระดับปริญญาตรี นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

– รูปจากขวาไปซ้าย : น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ (เบลล์) ระดับปริญญาตรี  นทร. กระทรวงการต่างประเทศ น.ส. อีวา ไอยรากาญจนกุล ระดับปริญญาเอก นทร. อว. (ด้านการอุดมศึกษา) และ น.ส. กรพินธุ์ จีระพงษ์ (ชมพู่) ระดับปริญญาเอก นทร. อว. (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อทศ. นิสราฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนทุนทุกคน และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกัน หลังจากต้องเลื่อนกำหนดการประชุมเดิมในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันรัฐบาลได้อนุญาตให้มีการพบปะประชุมกลุ่มย่อยได้แล้ว ภายใต้มาตรการการสาธารณสุข และขอแนะนำสมาชิกใหม่ที่ศึกษาในกรุงเบอร์ลิน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายพีรดนย์ ตันติธีรวิทย์ (ดนย์) และ น.ส. ทิชากร สิงห์โต (บีม) นทร. ทุน อว. (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่เพิ่งเดินทางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยเริ่มศึกษาภาษาเยอรมันก่อน น.ส. กรพินธุ์ จีระพงษ์ (ชมพู่) ระดับปริญญาเอก นทร. ทุน อว. (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้ย้ายสถานศึกษามาจากเมืองอักเค่น (Aachen) และ น.ส. นัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์) ระดับเตรียมภาษา นทร. ทุน อว. (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้ย้ายสถานศึกษามาจากเมืองเกิตทิงเงิ่น (Göttingen) โดยให้ นทร. แนะนำตัว สาขาวิชา และสถาบันการการศึกษา โดย อทศ. นิสราฯ ได้ฝากให้ นทร. รุ่นพี่ รุ่นน้อง ดูแลกัน และให้ความช่วยเหลือกัน ทั้งในเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตในเมืองหลวงแห่งนี้ ถ่ายทอดบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียน ปัญหาอุปสรรค การปรับตัวเข้ากับสังคมชาวเยอรมัน เพื่อให้ศึกษาและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข

ต่อมา อทศ. นิสราฯ ได้สอบถามถึงชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมา และให้รายงานเรื่องการศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถปรับตัวได้ดี สำหรับในเรื่องการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ได้เรียนผ่านระบบออนไลน์ และจัดให้มีการประเมินผลในรูปแบบรายงานและการสอบปกติ ส่วนการทำงานวิจัย นทร. สามารถทำงานจากที่บ้านได้และเข้าสถาบันวิจัยได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการและแผนการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของสถาบันการศึกษา

ท้ายนี้ อทศ. นิสราฯ ฝากให้ นทร. ทุกคน มีจิตใจที่เข้มแข็ง ให้ข้อคิดว่าไม่ควรนำปัญหาต่างๆ มาคิดรวมกัน ให้มีสติคิดแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ เรียนรู้การเผชิญปัญหา เมื่อความทุกข์ผ่านไป ก็จะได้จะพบความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพบเจอ หาก นทร. เจอปัญหาและยังคิดหาทางแก้ไขไม่ได้ สามารถปรึกษา สนร. เยอรมนีได้ตลอด และอวยพรให้ นทร. ทุกคนศึกษาสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากโรคระบาด และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในภาวะวิถีใหม่นี้ได้เป็นอย่างดี