การปฏิบัติตนเมื่อ นทร. เดินทางถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

6-rec1

นทร. ต้องรายงานตัวต่อ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) เยอรมนีในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ ดังนี้

  • นำส่งแบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ต่างประเทศของสำนักงาน ก.พ. ให้แก่ สนร. ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง
  • นำส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ทางอีเมล์ หรือด้วยตนเอง ให้แก่ สนร. ที่
    – สำหรับนักเรียนทุนส่วนราชการทุกทุน/ ข้าราชการลาศึกษา E-Mail: ocsc@oeaberlin.de
    – สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน E-Mail: odos@oeaberlin.de 
  • นำส่งรายละเอียดบัญชีธนาคารโดยใช้แบบฟอร์มรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารและนำส่ง สนร. ทางอีเมล์ข้างต้น
  • กรุณาแจ้งที่อยู่ในเยอรมนีและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่านในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ทางอีเมล์ข้างต้น เพื่อ สนร.ฯ จะได้สามารถติดต่อกับนักเรียนได้

ในกรณีที่แบบฟอร์มรายงานตัวหาย ให้รีบแจ้งรายละเอียดไปยัง สนร.ฯ โดยทันทีตามที่อยู่และอีเมล์ดังต่อไปนี้
Office of Educational Affairs Berlin
The Royal Thai Embassy
Lepsiusstr. 64/66
12163 Berlin
เวลาทำการ สนร. จันทร์ – ศุกร์ 9:00 น.- 13:00 น. และ 14:30 น. – 17:00 น.
วันหยุดทำการตามวันหยุดนักขัตฤกษ์และตามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินกำหนด
Tel : 00 49 30 700 964 60-61
Fax : 00 49 30 700 964 57
E-Mail : thaiedu@oeaberlin.de