หนังสือเดินทาง

oea4

เมื่อหนังสือเดินทางจะหมดอายุ นักศึกษาต้องทำเรื่องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) เล่มใหม่ โดยต้องไปทำเรื่องด้วยตนเอง (ไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์) ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต  โดยใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ และควรทำหนังสือเดินทางใหม่หากฉบับเดิมจะหมดอายุภายใน 6 เดือน

กรณีของประชาชนทั่วไป
หากอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 • คำร้องหนังสือเดินทาง และ หนังสือเดินทางฉบับเดิม
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • Meldebescheinigung หรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุที่อยู่ในเยอรมนีอย่างชัดเจน
 • ค่าธรรมเนียม 33 ยูโร สำหรับผู้ที่มารับเล่มด้วยตนเอง หรือ 38.10 ยูโร สำหรับผู้ที่ให้ส่งทางไปรษณีย์ (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเตรียมซองแข็งและแสตมป์ให้เอง ท่านไม่ต้องนำมา)

หากอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

 • สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
 • บิดา และ มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม ด้วยตนเอง (ต้องมาทั้งคู่)
 • หากบิดา หรือ มารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวให้นำหนังสือสำคัญมาด้วย
 • ค่าธรรมเนียม 33 ยูโร สำหรับผู้ที่มารับเล่มด้วยตนเอง หรือ 38.10 ยูโร สำหรับผู้ที่ให้ส่งทางไปรษณีย์ (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเตรียมซองแข็งและแสตมป์ให้เอง ท่านไม่ต้องนำมา)

กรณีของข้าราชการ

 • หนังสือรับรองสถานะของการเป็นข้าราชการจาก สนร.เยอรมนี
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้ามี) หรือ บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง หร้อมสำเนา
 • ค่าธรรมเนียม 33 ยูโร สำหรับผู้ที่มารับเล่มด้วยตนเอง หรือ 38.10 ยูโร สำหรับผู้ที่ให้ส่งทางไปรษณีย์ (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเตรียมซองแข็งและแสตมป์ให้เอง ท่านไม่ต้องนำมา)

สถานที่ติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน
Königlich Thailändische Botschaft
Lepsiusstrasse 64/66
12163 Berlin
Tel. คำถามทั่วไป 00 49 030-794-810
Tel. ฝ่ายหนังสือเดินทาง 00 49 030-794-811-11
Fax. 00 49 030-7948-1118
Email : general@thaiembassy.de
Website : http://www.thaiembassy.de/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต
Royal Thai Consulate-General
Kennedyallee 109
60596 Frankfurt am Main
Tel. 00 49 069-698-68-205 / 209
Fax. 00 49 069-698-68-228
Email :  thaifra@mfa.go.th
Website : http://www.thaigeneralkonsulat.de