วีซ่า

oea1

เอกสารประกอบในการยื่นขอเปลี่ยนวีซ่ามีดังนี้

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย ( biometrisches Passbild ) 2 รูป
 • ใบลงทะเบียน Meldebestätigung ของเมืองที่ นร. พักอาศัยในขณะที่เรียน (ก่อนการลงทะเบียน นร. ต้องมีที่พักอาศัยอย่างชัดเจน) โดยสามารถติดต่อขอใบลงทะเบียนนี้ได้ที่ Ordnungsamt หรือ Bürgeramt หรือ Stadtverwaltung / Bürgerbüro (ชื่อเรียกจะแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง)
 • เอกสาร Immatrikulationsbescheinigung จากทางสถานศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • ใบรับรองทางการเงินฉบับจริง (Finanzbescheinigung im Original) ซึ่ง นร. ต้องเขียนคำร้องขอมายัง สนร. ก่อน
 • เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับกอง ต.ม. ของแต่ละเมืองต้องการให้ยื่นประกอบเป็นหลักฐาน อาทิเช่น Mietvertrag

หมายเหตุ
ในกรณีของบางเมืองอาจจะต้องทำการนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า (Termin) ก่อนไปติดต่อขอเปลี่ยนวีซ่า ดังนั้น สนร. ขอแนะนำให้ นร. เข้าไปตรวจสอบรายละเอียด วันเวลาทำการ ของ กอง ต.ม. เมืองที่ นร. จะไปศึกษาก่อน อาทิเช่น ทางเว็บไซท์ของ Google โดยใช้ Stichwort ว่า Ausländerbehörde + ชื่อเมือง

ข้อแนะนำ

 • ควรตรวจดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ก่อนหนังสือเดินทางหมดอายุประมาณ 6 เดือนต้องทำเรื่องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • ก่อนวีซ่าหมดอายุประมาณ 4-6 สัปดาห์ ควรไปติดต่อขอต่ออายุวีซ่า เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเรียบร้อย
 • หากวีซ่าใกล้หมดอายุก่อนย้ายเมือง ควรขอต่ออายุวีซ่าก่อนแจ้งย้ายออก เพราะอาจเกิดปัญหาเมื่อไปขอต่ออายุวีซ่าที่เมืองใหม่ เนื่องจากความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างเมือง
 • สำหรับผู้ที่กลับเมืองไทยชั่วคราว ควรทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าให้พอดีกับช่วงที่กลับมาอีกครั้ง เพราะหากวีซ่าหมดอายุระหว่างที่อยู่เมืองไทยต้องทำเรื่องขอวีซ่าใหม่อีก ครั้งกับสถานทูตเยอรมันในประเทศไทย เนื่องจากสถานทูตเยอรมันที่ประเทศไทยจะมีอำนาจเฉพาะการออกวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจในการต่ออายุวีซ่า การขอวีซ่าใหม่นี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 4-6 อาทิตย์
 • หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชาว เยอรมัน เช่น ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่สุภาพ หรือไม่ดำเนินการให้แม้ว่าเอกสารครบถ้วนแล้ว ควรจะขอทราบชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยความสุภาพ แล้วค่อยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นต่อไป