Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 : : 2 : : 3]

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ ธปท....

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School...

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. 59 และ 16-20 ส.ค....

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาลที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้แก่สื่อมวลชนในวันแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59

รวมประเด็น ถาม – ตอบ ข้อมูล สถิติ ทั่วไป เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล(ทุน ก.พ.)  และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาล  โดยนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบนี้ [+]

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอ

ด้วยขณะนี้รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ ณ ขณะนี้ โดยเน้นการศึกษาในสายเทคนิคในระบบการศึกษาแบบอาชีวศึกษาเพื่อกลับไปทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาแวดวงอาชีวศึกษาของประเทศไทย ในการนี้ สนร. เยอรมนี จึงได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นขึ้นสำหรับนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทุนการศึกษานี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น ขอให้นักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ในการจัดทำนโยบายในเรื่องนี้ต่อไป โดยขอให้ตอบแบบสำรวจด้านล่างนี้ภายในวันที่ 28 พ.ค....