Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นั้น  ในปี พ.ศ. 2562  กลุ่มนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8 (TSAC2019) ระหว่างวันที่...

ประชาสัมพันธ์: การรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ที่ทุกคนรอคอย !!!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ดังนี้  1. ทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)จำนวน 253 ทุนhttps://www.ocsc.go.th/scholarship/degree 2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศUndergraduate Intelligence...

ทุนการศึกษาร้อนๆ 26 ทุน สำหรับผู้กำลังศึกษาปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานที่ท้าทายรอคุณอยู่

ทุนการศึกษาร้อนๆ 26 ทุน สำหรับผู้กำลังศึกษาปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานที่ท้าทายรอคุณอยู่ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ+]

แนวปฏิบัติในการคัดเลือก นทร. โอดอส เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ [+เอกสารแนบ 1]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุสำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา  สำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านจะเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่ 28 มิถุนายน...

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นทร. ใช้เวลาระหว่างปิดภาคการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆ...