Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ. เชิญชวน นทร. ร่วมในกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค. 60 ณ จังหวัดเชียงราย

ด้วย ศูนย์บริหารจัดการความรู้ ฯ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 ในกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค. 60...

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. 59 และ 16-20 ส.ค....

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาลที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้แก่สื่อมวลชนในวันแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59

รวมประเด็น ถาม – ตอบ ข้อมูล สถิติ ทั่วไป เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล(ทุน ก.พ.)  และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาล  โดยนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบนี้ [+]

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอ

ด้วยขณะนี้รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ ณ ขณะนี้ โดยเน้นการศึกษาในสายเทคนิคในระบบการศึกษาแบบอาชีวศึกษาเพื่อกลับไปทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาแวดวงอาชีวศึกษาของประเทศไทย ในการนี้ สนร. เยอรมนี จึงได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นขึ้นสำหรับนักเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทุนการศึกษานี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น ขอให้นักเรียนโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ในการจัดทำนโยบายในเรื่องนี้ต่อไป โดยขอให้ตอบแบบสำรวจด้านล่างนี้ภายในวันที่ 28 พ.ค....

สนร. ขอให้ นทร. แจ้งกำหนดเวลาเดินทางมาถึงโรงแรมที่พักในวันที่ 24 เมษายน 2558 สำหรับการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 1

ขอให้ นทร. ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลครั้งที่ 1 ทุกคน แจ้งกำหนดเวลาที่จะเดินทางมาถึงโรงแรมที่พักในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อที่ สนร. จะได้ดำเนินการจัดเตรียมกุญแจสำหรับการเข้าพักของนักเรียนให้เหมาะสมต่อไป โดยขอความร่วมมือ นทร. ทุกคนแจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ภายในวันพุธที่...

การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน

ขอให้ นทร. ที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2558 ติดต่อลงทะเบียนได้ทางอีเมล์ thaiedu@oeaberlin.de สำหรับ นทร. ที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สนร. จะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป