Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษขอเชิญร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “งานสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 13” หรือ “The 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษขอเชิญร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “งานสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 13” หรือ “The 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)” เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ...

สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64

สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64

สำนักงาน ก.พ. ปรับค่าใช้จ่าย (MA)

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติปรับค่าใช้จ่ายโดยอัตราค่าใช้จ่ายที่ปรับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และ สนร. เยอรมนี จะโอนส่วนต่างตามอัตราที่ปรับใหม่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลในต่างประเทศ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน...

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการส่งแบบคำร้องมายัง สนร. เยอรมนี

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีประกาศเพิ่มเติมที่นักเรียนทุนควรทราบ ดังนี้ ประกาศ สำนักงาน ก.พ....

ขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่านจัดส่งข้อมูลมาให้ สนร. เยอรมนี และ สนร. เยอรมนีได้ปรับเวลาในการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26...