Category: – การขออนุมัติค่าใช้จ่ายของนักเรียน

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร.

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร. [+ download]

การขออนุมัติอนุญาตต่างๆ : การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

รายการค่าใช้จ่ายที่ นทร. สามารถเบิกได้ ค่าเล่าเรียน (Studiengebühren) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา (Studienbeitrag) และบัตรโดยสารขนส่งมวลชนประจำภาคการศึกษา (Semesterticket) ค่าสมัครสอบ ZD / TestDaF หรือ DSH...

การขออนุมัติอนุญาตต่างๆ : ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย กรอกแบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่าย โดย นทร.ต้องกรอกรายละเอียดทุกขั้นตอนให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย WORD / PDF (นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)...