การศึกษา : ความแตกต่างระหว่าง Universität กับ Fachhochschule

unifh

Universität หมายความรวมถึง Technische Universität ด้วย ซึ่งสถาบันในรูปแบบนี้เป็นสถานศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิชาการและการวิจัย ผู้ที่จบจาก Uni จะได้รับปริญญา คือ ตรี, โท หรือ Staatexamen ซึ่งเทียบเท่ากับการจบปริญญาโท รวมทั้งการทำปริญญาเอกนั้นสามารถทำได้ใน Uni ด้วยเช่นกัน

ข้อดี การเรียนใน Uni แม้จะมีกฎแน่นอนว่าต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะจบ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็มีโอกาสเลือกวิชาที่เรียนได้หลากหลาย การเรียนค่อนข้างเป็นอิสระขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนเอง

Fachhochschule ย่อว่า FH และ Hochschule ย่อว่า HS หรือ มหาวิทยาลัยศาสตร์ประยุกต์ เป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่มีเฉพาะในเยอรมนี เน้นการศึกษาอาชีพ ปริญญาที่ได้จาก FH และ HS คือ ปริญญาตรี และ โท แต่จะไม่มีหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ดังนั้น นักเรียนควรจะพิจารณาเส้นทางการศึกษารวมทั้งการวางแผนอนาคตของตนเองเป็นสำคัญในการเลือกสถาบันการศึกษา หากต้องการศึกษาแนวที่เน้นการปฏิบัติมากกว่า Fachhochschule ก็เป็นสถาบันที่เหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่จบการศึกษาจาก FH และ HS นั้นสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้เช่นกัน หากแต่ว่านักเรียนผู้นั้นต้องมีผลการเรียนดีในระดับ 1,7 (คะแนนเ ฉลี่ย) และ ระดับ 1,3 (Masterarbeit หรือ ปริญญานิพนธ์) เป็นอย่างน้อย

ข้อดี ของ FH คือ FH จะมีการเรียนในกลุ่มเล็กๆ มีหลักสูตรที่แน่นอน และเนื้อหาที่เรียนจะเน้นไปทางปฏิบัติสำหรับวิชาชีพนั้นๆ รวมถึงมีโอกาสฝึกงานในสถานที่ทำงานจริงมากกว่า ไม่ลงลึกในทางทฤษฎีเหมือนใน Uni แต่ทว่าเมื่อจบ FH แล้ว นักเรียนยังมีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตร Master ของ Universität ได้ โดยต้องทำเรื่องขอเทียบวิชากับคณะที่ต้องการเข้าเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การได้ปริญญา จาก Uni หรือเทียบเท่า มักจะเป็นข้อได้เปรียบ เพราะจะได้รับการยอมรับจากอาจารย์ทีปรึกษา โปรเฟสเซอร์ (Professor) และไม่ต้องเสียเวลาไปลงเรียนวิชาเพิ่มเติมอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งการจะได้ต่อปริญญาเอกโดยทันทีในกรณีที่จบปริญญาจาก FH เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ นอกจากนี้การทำปริญญาเอกคือการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ที่จบจาก Uni ซึ่งมีการปูพื้นฐานทางด้านงานวิจัยและการเรียนซึ่งลงลึกไปในทางทฤษฎีน่าจะปรับตัวได้ดีกว่า