สนร. แนะนำหนังสือภาษาเยอรมันเพื่อการศึกษา

ด้วย สนร. เยอรมนี เล็งเห็นว่าขณะนี้นักเรียนทุนระดับปริญญาตรี-โทจำนวนไม่น้อยที่กำลักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการเตรียมสอบ หรือการเขียนงาน (Studienarbeit) และอาจมีความกังวลในการอ่านและเขียนสอบให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อาจติดขัดเกี่ยวกับคำศัพท์และเนื้อหาบางส่วนที่จำเป็น จึงขอแนะนำหนังสือภาษาเยอรมันด้านวิศวรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นเครื่องมือช่วยเรียนและเตรียมสอบตลอดการศึกษา จำนวน 2 เล่ม เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะของตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป

ภาษาเยอรมันสำหรับวิศวกรต่างชาติ
(Deutsch für Ingenieure)

 9783658036331

ประเภท: หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวกรต่างชาติ (Lehr- und Arbeitsbuch)

เนื้อหา:  หัวข้อครอบคลุมพื้นฐานความรู้สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ สาขาวิชากลุ่ม MINT คณิตศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงแบบฝึกหัดฝึกโครงสร้างประโยค ศัพท์เฉพาะทาง การใช้สำนวนที่เหมาะสมในการสื่อสาร เป็นต้น

ระดับภาษา: ตั้งแต่ระดับ A2 – C1

ผู้เขียน:  Dr. Maria Steinmetz, Dr. Heiner Dintera

สำนักพิมพ์: Verlag Springer Vieweg, Reihe VDI Buch, Wiesbaden

ปี: 2014 จำนวน 392 หน้า  ISBN 978-3-658-03634-8

ราคา: 34,99 ยูโร

ภาษาเยอรมันเพื่อการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
(Deutsch als Fremdsprache in den Ingenieurwissenschaften)

 3097010_91221_UM-13-03_039x

ประเภท: หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวกรต่างชาติ พร้อม CD-ROM

เนื้อหา:  ผู้เขียนได้รวบรวมคำศัพท์ ประโยค  ตัวอย่างสำนวนภาษาเยอรมันที่นิยมใช้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการเขียนรายงาน (Studienarbeit) งานปริญญานิพนธ์ (ตรี-โท-เอก) เพื่อการศึกษา ครอบคลุมถึงการนำไปปรับในการเขียนบทความในชีวิตการทำงาน

ระดับภาษา: ตั้งแต่ระดับ B2 – C2

ผู้เขียน:  Dr. Sigrun Schroth-Wiechert

สำนักพิมพ์: Cornelsen Verlag

ปี: 2011 จำนวน 160 หน้า  ISBN 978-3-06-520665-5

ราคา: 22,50 ยูโร