ข้อแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (ป.ตรี)

stuttgart--

1. การเลือกคณะและสถาบันที่ต้องการสมัครเรียนต่อ
สนร. ขอแนะนำให้นักเรียนหาข้อมูลของคณะและสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษาโดยละเอียดก่อนเข้าศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักเรียนโดยตรง โดยข้อมูลที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

 • Selbsteinschätzung – การประเมินตนเองนั้นเริ่มโดยการตั้งคำถาม ถามตนเองอาทิเช่น สิ่งใดที่ทำให้เรามีความสนุก สิ่งใดที่เราชอบและไม่ชอบ วิชาใดที่เราถนัด เป็นต้น
 • Fremdeinschätzung – การประเมินจากปัจจัยภายนอกนั้นเริ่มโดยการถามจากบุคคลภายนอกหรือเพื่อนสนิท อาทิเช่น ให้เพื่อนอธิบายเกี่ยวกับความเป็นตัวเราว่าเป็นแบบใด หรือส่วนไหนเป็นข้อเด่นและข้อด้อยในเรื่องของความสามารถ เป็นต้น
 • Berufsaussichten – ภาพรวมของอาชีพในอนาคตนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายในการจินตนาการหากแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยในการลองคิด ซึ่งสามารถทำได้โดยการตั้งคำถาม ถามตนเองอาทิเช่น อาชีพไหนเป็นอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็น ความสามารถของเรามีความสัมพันธ์ต่ออาชีพใด อะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าคือการประสบความสำเร็จในอาชีพ สิ่งใดมีความหมายต่อตัวเรา ต้องการทำงานที่ใด แนวโน้มของตลาดแรงงานตอนนี้เป็นอย่างไร เป็นต้น
 • Studienberatung – การใช้บริการแนะแนวนั้นสามารถทำได้โดยผ่านหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น
  • Bundesagentur für Arbeit มีแผนกที่ให้บริการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยสามารถติดต่อได้ฟรีที่หมายเลข 0800 4 5555 00
  • ศูนย์ให้บริการแนะแนวตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • Studenten fragen – การสอบถามพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในสาขาที่เราต้องการจะศึกษาต่อ
 • Hochschultyp – รูปแบบของมหาวิทยาลัยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oeaberlin.de/c-german-education/university-vs-fachhochschule/ 
 • Studiengangsprofile – การศึกษาในส่วนของรายวิชาและสาขาที่เน้นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากชื่อสาขาวิชาเดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะมีการเน้นในส่วนของรายวิชาไปในทิศทางเดียวกัน
 • สาขาวิชาที่ต้องการจะสมัครจำกัดจำนวนรับนักศึกษาหรือไม่ กรณีที่สาขาวิชาระบุว่า Zulassungsbeschränkung หรือ Numerus Clausus (N.C.) นั้นหมายถึงสาขาวิชานี้จำกัดจำนวนรับ และเว็บไซต์ของสาขาวิชามักจะระบุเกณฑ์การคัดเลือกให้ด้วย เช่น พิจารณาจากเกรดเป็นร้อยละเท่าไร จากประวัติการทำงาน/ฝึกงาน ร้อยละเท่าไร เป็นต้น
 • ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกสมัครในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้รับทุน และเป็นสาขาวิชาและสถาบันที่เหมาะสมกับระดับคะแนนของตนเอง ทั้งนี้ นักเรียนควรเลือกสมัครอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชาที่ไม่จำกัดจำนวนรับ (Zulassungsfrei) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด
 • สาขาวิชาที่ต้องการจะสมัครมีข้อบังคับให้ฝึกงานก่อนเข้าศึกษา (Vorpraktikum) หรือไม่ และเป็นเวลานานเท่าไร บางสถาบันจะกำหนดว่า นักเรียนต้องมีหลักฐานการฝึกงานมาพร้อมกับยื่นใบสมัคร บางสถาบันอาจผ่อนผันให้ยื่นหลักฐานการฝึกงานหลังจากเข้าศึกษาไปแล้ว 1 ปีการศึกษา เป็นต้น นักเรียนควรตรวจสอบให้ดีและเตรียมสมัครเข้าฝึกงานตามที่หลักสูตรกำหนด
 • หลักสูตรที่ต้องการจะสมัครมีรายละเอียดอย่างไร สามารถเลือกวิชาเอกอะไรได้บ้าง เมื่อจบแล้วสามารถประกอบอาชีพใดหรือศึกษาต่อด้านใดได้บ้าง บางสาขาวิชาอาจใช้ชื่อไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยหรือมีรายละเอียดการเรียนที่ต่างกัน เช่น สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) ในประเทศไทย เป็นการเรียนเพื่อใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโดยตรง แต่สาขาวิชา Medizinische Technik ที่เยอรมนี จะเป็นการเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิศวกรรมการแพทย์และการนำไปใช้ โดยไม่ได้เน้นการวินิจฉัยหรือรักษาผู้ป่วย เป็นต้น
 • กรณีที่มหาวิทยาลัยนั้นมีหลายวิทยาเขตกระจายอยู่ต่างเมือง ควรตรวจสอบว่าสาขาวิชานั้นมีการเรียนการสอนที่วิทยาเขตใดบ้าง
 • นักเรียนสามารถหาข้อมูลของสาขาวิชาต่างๆ ได้จากเว็บไซต์หรือเอกสารเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งอื่นดังต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ DAAD 
  • เว็บไซต์ CHE
  • เว็บไซต์ Studienwahl 
  • เว็บไซต์ Studis 
  • เว็บไซต์ของนิตยสาร Zeit Studienführer
  • นิตยสาร Zeit Studienführer
 • มหาวิทยาลัยต่างๆ มักจะมีการจัดงาน Open house เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาอย่างน้อยปีละครั้ง ขอแนะนำให้นักเรียนหาโอกาสเข้าร่วมงานเพื่อจะได้พบปะกับนักศึกษารุ่นพี่และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สนใจ และได้รับข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ด้วย
 • นอกจากการหาข้อมูลสาขาวิชาและสถาบันที่สนใจจะศึกษาแล้วนั้น การสำรวจความชอบและความถนัดของตนเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สนร. จึงขอแนะนำให้นักเรียนทดสอบความถนัดผ่านแบบวัดความถนัดต่างๆ ก่อนการสมัครเข้าเรียนเพื่อสำรวจความชอบของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในบางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วยว่า นักเรียนต้องส่งผลการทดสอบความถนัดเหล่านี้ประกอบการสมัครด้วย แบบวัดความถนัดที่สามารถทำการทดสอบออนไลน์ได้มีดังนี้

2. การฝึกงานก่อนเข้าศึกษา (Vorpraktikum)
วิธีสมัครเข้าฝึกงานก่อนเข้าศึกษานั้น นักเรียนสามารถติดต่อสมัครได้ตามบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรืออาจติดต่อหน่วยราชการในเมืองที่นักเรียนศึกษาอยู่ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทต่างๆ มักไม่ประกาศรับสมัครตำแหน่งฝึกงานประเภทนี้ทางหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์

3. ประกันสุขภาพ
เมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะต้องใช้ประกันสุขภาพของรัฐบาล (Gesetzliche Krankenversicherung) เนื่องจากเป็นข้อบังคับในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาและต่อวีซ่า