การขออนุมัติอนุญาตต่างๆ : การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

oea2

รายการค่าใช้จ่ายที่ นทร. สามารถเบิกได้

  • ค่าเล่าเรียน (Studiengebühren) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา (Studienbeitrag) และบัตรโดยสารขนส่งมวลชนประจำภาคการศึกษา (Semesterticket)
  • ค่าสมัครสอบ ZD / TestDaF หรือ DSH มีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมการสอบและค่าเดินทางไปสอบ (ถ้ามี) ได้เพียงประเภทละ 1 ครั้ง
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ สนร. อนุมัติเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราประทับ (วีซ่า) สามารถเบิกจ่ายได้ตามจ่ายจริง
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริงพร้อมค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นประหยัด
  • กรณีต้องเดินทางไป-กลับ ต้องใช้เส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด ระหว่างเมืองที่พักถึงเมืองที่ทำหนังสือเดินทาง มากกว่า 8 ชั่วโมง สามารถเบิกค่าที่พักได้ 1 คืน ตามจ่ายจริงไม่เกิน 40 €

หมายเหตุ
– ค่าโดยสารภายในเมือง (Stadtverkehr) ที่ นทร. ทำหนังสือเดินทางไม่สามารถเบิกได้

  • ค่าเดินทางในกรณีที่ สนร. จัดกิจกรรมต่างๆ และเชิญ นทร. มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถเบิกค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นประหยัดได้ตามจ่ายจริง

หมายเหตุ
– ค่าโดยสารภายในเมือง (Stadtverkehr) ไม่สามารถเบิกได้

  • กรณีที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และต้องย้ายเมืองที่ศึกษา นทร. สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางในการย้ายเมืองที่ศึกษาจากเมืองที่ศึกษาเดิมไปยังเมืองที่ศึกษาใหม่โดยรถไฟชั้นประหยัดได้ตามจ่ายจริง และต้องเป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด

หมายเหตุ
– ค่าโดยสารภายในเมือง (Stadtverkehr) ไม่สามารถเบิกได้
– สนร. จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าขนย้ายสัมภาระในการย้ายเมืองที่ศึกษาให้แก่ นทร. เอง (เหมาจ่ายเทียบเท่า 120 USD)

  • ค่าเบิกจ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ขออนุมัติเรียนภาษาเพิ่มเติม สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ สนร. อนุมัติเท่านั้น