การขออนุมัติอนุญาตต่างๆ : ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย

oea6

ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย

 • กรอกแบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่าย โดย นทร.ต้องกรอกรายละเอียดทุกขั้นตอนให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย WORD / PDF (นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)
 • ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย WORD / PDF (นทร. ส่วนราชการ)
 • นทร. นำส่งแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมใบเสร็จฉบับจริงเท่านั้น มายัง สนร.
  • นทร. ควรทำสำเนาเบิกจ่ายและใบเสร็จไว้อย่างน้อย 1 ชุด ก่อนนำส่ง
  • ต้องเป็นลายมือชื่อของ นทร. เท่านั้น (ในกรณีที่ นทร. ต้องลงชื่อในใบเสร็จ)
 • สนร. ตรวจสอบแบบฟอร์มและหลักฐานการชำระเงินของ นทร.
 • อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส พิจารณาลงนามอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายของ นทร. แต่ละราย
 • สนร. รวบรวมและส่งรายละเอียดการขอเบิกค่าใช้จ่ายของ นทร. ที่จัดส่งมาทั้งหมดให้กับกลุ่มงานคลังสำนักงาน ก.พ. ประเทศไทย (สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ถือตามวันที่จัดส่งงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ นทร.)
 • สำนักงาน ก.พ. อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายของ นทร. ตามที่ขอเบิกจ่าย
 • สำนักงาน ก.พ. โอนเงินค่าใช้จ่ายของ นทร. ให้กับ สนร. (สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ถือตามวันที่จัดส่งงวดเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ นทร.)
 • สำนักงาน ก.พ. จัดส่งรายละเอียดรายการโอนเงินค่าใช้จ่ายของ นทร. ให้กับ สนร. ตามข้อ 7
 • สนร. ตรวจสอบว่าทาง สำนักงาน ก.พ. อนุมัติค่าใช้จ่ายให้ตรงกับข้อ 7 และ 8 หรือไม่ เพื่อแจ้ง นทร. ต่อไป
 • อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส พิจารณาลงนามอนุมัติการโอนเงินค่าใช้จ่ายให้กับ นทร.
 • สนร. โอนเงินให้กับ นทร.

กรณี นทร. มีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่
Tel : 00 49 30 700 964 60-61