แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ

สนร. เยอรมนีได้จัดทำรูปแบบคำร้องแบบใหม่เพื่อให้บริการแก่ นทร. ทุกท่าน และ นทร. สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยแยกออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

 1. แบบคำร้องที่ยื่นผ่านทางอีเมล์ของ สนร. ได้ในทันที ได้แก่
 • แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว [PDF] [DOC]
 • แบบคําขอหนังสือรับรอง [PDF] [DOC]
 • แบบคําขอเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุญาตเดินทางออกนอกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี[PDF] [DOC
 • แบบการแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุญาตเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป [PDF] [DOC]

      2. แบบคำร้องที่ยื่นส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่

 • แบบคําขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ [PDF] [DOC]
 • แบบรายงานการศึกษา [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุมัติศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุญาตเดินทางไปประชุมและสัมมนาทางวิชาการ (เฉพาะสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาระดับปริญญาเอกและขอเบิกค่าใช้จ่าย) [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ [PDF] [DOC]
 • แบบรายงานการสําเร็จการศึกษา [PDF] [DOC]
 • แบบคําขอให้ดําเนินการต่างๆ [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุมัติยุติการศึกษา [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุญาตพักการศึกษาชั่วคราว [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาศึกษา [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุมัติย้ายสถานศึกษา [PDF] [DOC]
 • แบบคําขออนุญาตฝึกงาน [PDF] [DOC]
 • แบบคําขอเบิกค่าใช้จ่าย ขอให้ นทร. พิมพ์แบบคำร้องและกรอกลายละเอียดด้วยลายมือ [PDF[DOC
  • บันทึกข้อความประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีพักห้องคู่)  [PDF
  • บันทึกข้อความประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีใช้บัตรโดยสารรถไฟชั้นประหยัดแบบกลุ่ม) [PDF
  • บันทึกข้อความประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย กรณีใช้บัตรโดยสารรถสำหรับนักศึกษา (Semesterticket) [PDF
 • หนังสือแสดงความจํานงเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลกลาง ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี [PDF

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. นทร. เลือกแบบคำร้องที่ต้องการยื่นส่งต่อ สนร. เยอรมนี โดยสามารถเลือกได้ทั้งรูปแบบ .pdf และ .doc
2. หาก นทร. ประสงค์ใช้รูปแบบ .pdf ให้ดำเนินการได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Reader ควบคู่กับ Adobe Reader X Font Packs – extended languages สำหรับภาษาไทย ซึ่งนทร. สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ http://get.adobe.com/reader/  และ http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4885
3. เมื่อกรอกแบบคำร้องครบถ้วนและสั่งพิมพ์แล้ว ให้ส่งทางไปรษณีย์มายัง สนร. เยอรมนี ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Office of Educational Affairs Berlin
The Royal Thai Embassy
Lepsiusstr. 64/66
12163 Berlin

4. สำหรับแบบคำร้องที่ต้องส่งทางอีเมล์ ขอให้ส่งโดยวิธีการแนบเอกสาร (Attachment) ผ่านทางอีเมล์ตาม 2 รายชื่อ ดังนี้

 1. scholarberlin1@ocsc.go.th สำหรับการส่งแบบคำร้องของ นทร. ทุกสังกัดทุน และข้าราชการลาศึกษา (ไม่รวม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)
 2. scholarberlin2@ocsc.go.th สำหรับการส่งแบบคำร้องของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ทั้งนี้ สนร. เยอรมนี ขอความร่วมมือ นทร. ที่เลือกกรอกข้อมูลบนแบบคำร้อง .doc ให้จัดระเบียบตัวหนังสือและหน้ากระดาษให้เรียบร้อยก่อนนำส่งมายัง สนร. เยอรมนี ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ด้วย